Regulamin

Regulamin konferencji „Global Beauty Congress” Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji Global Beauty Congress
§1
ORGANIZATOR I TERMIN
 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji online pod nazwą Global Beauty Congress, która organizowana jest przez Broadway Beauty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Katowicach przy ul. Ściegiennego 2
 2. Konferencja online odbędzie się w dniach 06-07.02. 2021 r. i będzie transmitowana za
pośrednictwem platformy Zoom. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym wykupieniu dostępu. Link do transmisji zostanie wysłany na adres e-mail podany podczas zakupu.
§2
DEFINICJE
 1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji.
 2. Organizator – spółka pod nazwą: Broadway Beauty Żaneta Gortat-Stanisławska  z siedzibą w 40-114 Katowice ul. Ściegiennego 2, NIP: 6462597171, REGON: 240780650.
 3. Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję online pod nazwą: „Global Beauty Congress”
 4. Rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. 
 5. Potwierdzenie zgłoszenia – automatyczny komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji.
 6. Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym
§3
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konferencja adresowana jest do: kosmetyczek, kosmetologów, linergistek, trychologów, lekarzy, pasjonatów branży beauty
 2. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się na stronie internetowej pod adresem:
http://globalbeautycongress.com
 1. W ramach Konferencji odbędą się seminaria (sesje wykładowe) prowadzone według ustalonego wcześniej harmonogramu
 2. Postanowienia Regulaminu stanowią integralną część Rejestracji na Konferencję i obowiązują
wszystkich Uczestników.
 1. Konferencja prowadzona jest w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji w innym języku niż język polski.
6.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji
 1. W celu rejestracji uczestnik zobowiązany jest podać wszystkie obowiązkowe dane takie jak:  Imię, Nazwisko, E-mail.
 2. Na podany adres mailowy zostanie wysłany link wraz z loginem i hasłem do transmisji online z konferencji.
 3. Po zakończonej konferencji każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa – certyfikat udziału w Konferencji. 
 4. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.
§4
WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze strony internetowej Organizatora:
 2. a) Urządzenie mające dostęp do sieci Internet.
 3. b) Dostęp do konta poczty elektronicznej.
 4. c) Poprawnie skonfigurowana przeglądarka obsługująca pliki cookies.
 5. 9. Konferencja ma charakter zamknięty
§5
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej lub na adres siedziby Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę Konferencji, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację. 
 2. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.
§6
DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator: Broadway Beauty Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w 40-114 Katowice ul. Ściegiennego 2 
 2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są w celu przeprowadzenia Konferencji, w tym stworzenia listy uczestników 
 3. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i ich przekazywanie osobom trzecim dla celów przeprowadzenia Konferencji, w tym do stworzenia listy Uczestników. 
 4. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną w celach związanych z przeprowadzeniem Konferencji.
 5. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia, prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawie do ich przenoszenia, a także prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i nie będą
przekazane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji.
 2. Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa.
10.Organizator podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa. Informacje o szczególnym znaczeniu, w tym dane osobowe oraz informacje związane ze szczegółami płatności zebrane w celu przeprowadzenia transakcji handlowych są szyfrowane.
§7
OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 1. Uczestnik zobowiązany są do zapoznania się z Regulaminem i jego przestrzegania.
 2. Uczestnikom zabrania się wykorzystywania świadczonej przez Organizatora
usługi w celu dostarczania treści o charakterze bezprawnym
§8
REEZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
 1. Kupujący może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Celem odstąpienia od umowy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
§9
OPŁATY
 1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje wymaganych o opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 3. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora na stronie Serwisu Internetowego Konferencji upoważnia Organizatora do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 4. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat.
 5. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.
§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
 5. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
© 2021 GlobalBeautyCongress.com. All rights reserved